Walne Zebranie Sprawozdawcze 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o statut Yacht Klubu Człuchów Zarząd klubu

zawiadamia Członków klubu o wyznaczeniu daty

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Zebranie odbędzie się w dniu  22. 03. 2019 r.

Miejscem obrad będzie siedziba Yacht Klubu na ul. Wojska Polskiego 62

w Człuchowie

Początek obrad: pierwszy termin 18.00, drugi termin 18.15.

 

PORZĄDEK OBRAD

1.Powitanie i otwarcie obrad.

2.Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór komisji:

uchwał i wniosków.

5.Sprawozdanie zarządu

Omówienie działalności za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Sprawozdanie komisji dyscyplinarnej.

6.Dyskusja nad sprawozdaniem

Podjęcie uchwały o  zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Udzielenie absolutorium członkom zarządu.

7.Dyskusja wolne wnioski.

8.Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.

9.Głosowanie nad wnioskami.

10.Zakończenie obrad.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zarząd Yacht Klubu Człuchów