Regaty Mistrzostwo Człuchowa ,Błękitna Wstęga Jeziora Rychnowskiego

Regaty Mistrzostwo Człuchowa ,Błękitna Wstęga Jeziora Rychnowskiego

Zawiadomienie o regatach

Regaty o Mistrzostwo Człuchowa
Błękitna Wstęga Jeziora Człuchowskiego

Regaty dofinansowane przez Miasto Człuchów Człuchów.

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Człuchowie w dniach 29.09.2018 r. na Jeziorze Rychnowskim.

2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Yacht Klub Człuchów ul. Wojska Polskiego 62
www.klubzeglarskiczluchow.com ,ykcz@op.pl ,tel.534386070

3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2017 – 2020, przepisami PZŻ i Związków Klasowych .

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klas Optimist (chłopcy dziewczęta) Laser 4,7, 420,Finn Omega, 470,  i inne w/g zgłoszenia ,posiadający uprawnienia  wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
4.2 Wpisowe do regat wynosi:
Klasy turystyczne -10,00 pln

Klasy regatowe do lat 21 zwolnione z opłat

Warunkiem uznania klasy są min 3 łodzie tej samej klasy. Łodzie zgłoszone do regat, które nie
spełnią tego wymogu mogą wystartować w Błękitnej Wstędze J. Rychnowskiego w klasie otwartej.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń finalnych w miejscu regat należy dokonać w biurze regat Yacht Klubu Człuchów w dniu 29.09.2018 r. do godz.9.00
5.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie
następujących dokumentów:
• aktualne badania lekarskie
• licencja sportowa zawodnika PZŻ
• ubezpieczenie OC
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

6. PROGRAM REGAT
Sobota:
08.00-09.00: Rejestracja zgłoszeń
10.00-11.00: Otwarcie regat
11.00:   Start do I wyścigu
16.00: Ognisko integracyjne
17.00: Zakończenie regat

7. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń rejestracyjnych.

8. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

10. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach
wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych klasach otrzymają puchary i dyplomy.Wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik, rodzic/opiekun prawny zawodnika wyraża zgodę na
bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników
regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez
zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Informacji udziela Agnieszka Kulesza tel.534386070 e-mail ykcz@op.pl

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub e-mail potwierdzający

Serdecznie zapraszamy !!

Zarząd Yacht Klubu Człuchów