WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Yacht Klubu Człuchów zaprasza członków Yacht Klubu Człuchów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 12.06.2021 r. o godz. 15.00 I termin, 15.15 II termin, na terenie przystani Yacht Klubu Człuchów.

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

Zebranie odbędzie się w dniu  12.06. 2021 r.

Miejscem obrad będzie siedziba Yacht Klubu na ul. Wojska Polskiego 62

w Człuchowie.

Początek obrad: pierwszy termin 15.00, drugi termin 15.15.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
2. Powołanie Prezydium Zebrania – wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad oraz regulaminu Zebrania.
4. Wybór Komisji:
a. Komisji Mandatowo-Wyborczej.
b. Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdania z działalności:
a. Zarządu Klubu.
b. Finansowej Klubu za 2020 rok.
c. Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
8. Przyjęcie uchwały z dnia 06.06.2020 r. dotyczącej zmiany  w Statucie Yacht Klubu. Rozdział III  § 10 pkt.4 ust.1
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Wybory.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Podjęcie uchwał i wniosków.
13. Zakończenie Zebranie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zarząd Yacht Klubu Człuchów.