WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW YACHT KLUBU CZŁUCHÓW

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW YACHT KLUBU CZŁUCHÓW

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW YACHT KLUBU CZŁUCHÓW 

ZAWIADOMIENIE 

Działając w oparciu o statut Yacht Klubu Człuchów, Zarząd zawiadamia Członków klubu o wyznaczeniu daty WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE: 

Odbędzie się w dniu 10.03. 2023 r

Miejscem obrad będzie siedziba Yacht Klubu na ul. Wojska Polskiego 62 w Człuchowie. 

Początek obrad: pierwszy termin 18.00, drugi termin 18.15

PORZĄDEK OBRAD 

1.Powitanie i otwarcie obrad.  

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór komisji : uchwał i wniosków

5. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2022 r. 

6.Sprawozdanie finansowe za 2022 r. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8.Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej. 

9.Dyskusja nad sprawozdaniem  

10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.  

11.Udzielenie absolutorium członkom zarządu.  

12.Dyskusja – wolne wnioski. 

13.Wystąpienie komisji uchwał i wniosków 

14.Głosowanie nad wnioskami.  

15.Zakończenie obrad. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

ZARZĄD YACHT KLUBU CZŁUCHÓW