Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Yacht Klubu Człuchów 2024-03-22

Zawiadomienie o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Yacht Klubu Człuchów 2024-03-22

Szanowni Członkowie,

Zgodnie z postanowieniami statutowymi Yacht Klubu Człuchów, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22-03-2024, o godzinie 18:00 (pierwszy termin), w przypadku braku kworum 18:15 (drugi termin), w siedzibie klubu, mieszczącej się pod adresem: 77-300 Człuchów, Al. wojska Polskiego 62.

Porządek Zebrania obejmować będzie następujące punkty:

1. Powitanie i otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

– Mandatowej

– Uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie zarządu.

– Omówienie działalności Klubu za rok 2023.

– Sprawozdanie finansowe za rok 2023.

7. Opinie Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2023.

8. Sprawozdanie komisji dyscyplinarnej.

9. Wystąpienie komisji mandatowej dotyczącej ważności obrad.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

– Podjęcie uchwały o zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

– Udzielenie absolutorium członkom zarządu;

11. Dyskusja – wolne wnioski.

12. Wystąpienie komisji uchwał i wniosków.

13. Głosowanie nad wnioskami.

14. Zakończenie zebrania.

Wierzymy, że nasze Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Yacht Klubu Człuchów będzie okazją do konstruktywnej dyskusji na temat działalności Klubu oraz do wypracowania wspólnych celów na przyszłość.

Z żeglarskim pozdrowieniem,

Tomasz Emmerling – Prezes Zarządu Yacht Klubu Człuchów